Home

Page
Page 1
background image

Óñòàíîâêà âåá-ñåðâåðà íà FreeBSD

Ãàñïàð ×èëèíãàðîâ

25 ìàÿ 2009 ã.

Ñîäåðæàíèå

1. Ââåäåíèå

9

2. Óñòàíîâêà FreeBSD

10

2.1. Âûáîð ÿçûêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.2. Áûñòðàÿ óñòàíîâêà ñèñòåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3. Ðàçáèåíèå äèñêà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.4. Âûáîð ìåíåäæåðà çàãðóçêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2.5. Ñîçäàíèå ôàéëîâûõ ñèñòåì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.6. Âûáîð ñèñòåìíîãî ÏΠ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2.7. Óñòàíîâêà íà æåñòêèé äèñê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.8. Ïåðåçàïóñê è îñòàíîâêà ñèñòåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Ïåðåçàïóñê ñèñòåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Îñòàíîâêà ñèñòåìû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

2.9. Óñòàíîâêà ïàðîëÿ root . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. Ðåäàêòîð vi

32

4. Ðåäàêòîð ee

33

5. Êàê íàñòðîèòü ñåòü

34

5.1. sysinstall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

5.2. Êîíôèãóðèðîâàíèå IP/default gateway âðó÷íóþ . . . . . . . . 36

5.3. Êîíôèãóðèðîâàíèå àäðåñîâ DNS ñåðâåðà âðó÷íóþ . . . . . . . 36

6. Ñîçäàíèå äèðåêòîðèé

38

6.1. /data/sites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

6.2. /usr/local/etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

7. Óïðàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿìè

39

7.1. Ñîçäàíèå îáîëî÷êè äëÿ ftp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

7.2. Äîáàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

7.3. Äîáàâëåíèå àäìèíèñòðàòîðà ñàéòà . . . . . . . . . . . . . . . . 40

7.4. Óäàëåíèå ïîëüçîâàòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7.5. Ïîìåíÿòü ïàðîëü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

passwd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7.6. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

1


Copyright © 2022 Файлообменник files.d-lan.dp.ua

Использование любых материалов сайта возможно только с разрешения автора.