Home

Page 4
Page 4
background image

19.Êàê îãðàíè÷èòü äîñòóï òîëüêî ñ îïðåäåëåííûõ IP

77

19.1. Âñå â êîíôèãóðàöèîííîì ôàéëå . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

19.2. Ãèáêèé âàðèàíò ïðè ïîìîùè .htaccess . . . . . . . . . . . . . . 77

AllowOverride . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Allow from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Deny from . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Order allow,deny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Order deny,allow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

×òî íåîáõîäèìî äëÿ ðàáîòû? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

20.phpMyAdmin

79

20.1. Óñòàíîâêà phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

20.2. Îãðàíè÷åíèå äîñòóïà ê phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . 80

20.3. Àäðåñ äîñòóïà ê phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

20.4. Íàñòðîéêà phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

20.5. Íå ñïðàøèâàòü ïàðîëü ê áàçå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

20.6. Ñïðàøèâàòü ïàðîëü ê áàçå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

20.7. Îïöèÿ connect_type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

20.8. Ïîëåçíûå íàñòðîéêè phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . . . . . 82

20.9. Óñòàíîâêà ïàðîëÿ äîñòóïà ê phpMyAdmin . . . . . . . . . . . . 82

21.Àíàëèç ïîñåùàåìîñòü ñàéòà

84

21.1. Webalizer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

21.2. analog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

21.3. awstats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

22.Îòïðàâêà è ïðèåì ïî÷òû

85

22.1. Óñòàíîâêà postx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

22.2. Íàñòðîéêà postx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

22.3. Ðó÷íîe óïðàâëåíèå postx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

22.4. Ïðîâåðêà êîíôèãà postx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

22.5. Ïðîâåðêà ïî÷òû ïî POP3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

cucipop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

inetd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

23.Íàñòðîéêà è îïòèìèçàöèÿ apache

88

23.1. Êàê óáûñòðèòü çàãðóçó ñàéòà ê ïîëüçîâàòåëþ . . . . . . . . . . 88

23.2. Çàùèòà îò àòàê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Óñòàíîâêà mod_security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Èñïîëüçîâàíèå mod_security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

23.3. Ïîêàç ñòàòèñòèêè ñàìèì Apache ñåðâåðîì . . . . . . . . . . . . 89

23.4. ×óòü áîëüøå ñòàòèñòèêè îò apache . . . . . . . . . . . . . . . . 90

23.5. Ïðîâåðêà êîëè÷åñòâà ïðîöåññîâ apache . . . . . . . . . . . . . . 90

24.Íàñòðîéêà è îïòèìèçàöèÿ php

91

24.1. Ëèìèò ïàìÿòè è âðåìåíè èñïîëíåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . 91

24.2. Ëèìèò íà ðàçìåð çàêà÷èâàåìûõ ôàéëîâ . . . . . . . . . . . . . 91

24.3. ×òî äåëàòü ïîñëå èçìåíåíèÿ êîíôèãóðàöèè? . . . . . . . . . . 91

24.4. ×òî ïðî÷åñòü åùå? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

4


Copyright © 2019 Файлообменник files.d-lan.dp.ua

Использование любых материалов сайта возможно только с разрешения автора.