Home

Page 6
Page 6
background image

29.Âîññòàíîâëåíèå òàáëèö MySQL

106

29.1. Íàñòðîéêà myisamchk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

30.Çàùèòà ñåðâåðà

108

30.1. Âêëþ÷åíèå rewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

30.2. Íà÷àëî ôàéëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

30.3. Ïîëíûé äîñòóï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

30.4. ssh äîñòóï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

30.5. ftp äîñòóï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

30.6. Äîñòóï ê www ñåðâåðó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

30.7. Ïðîâåêà ïî÷òû ïî pop3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

30.8. Ïðèåì ïî÷òû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

30.9. Âõîäÿùèå ñîåäèíåíèÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

30.10.Îêîí÷àíèå ôàéëà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

30.11.Ïðèìåð ïðàâèë rewall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

30.12.Òåñòèðîâàíèå êîíôèãóðàöèè ipfw . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

30.13.Ñêðèïò change_rules.sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

30.14.Äëÿ ïîäñòðàõîâêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

30.15.Ïðîñìîòð ñòàòèñòèêè . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

31.Ðåçåðâíîå êîïèðîâàíèå

113

31.1. Êîíôèãóðàöèîííûå ôàéëû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

31.2. Ñàéòû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

31.3. Áàçà äàííûõ MySQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Áèíàðíûå ôàéëû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Òåêñòîâûé dump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

31.4. Ïåðåíîñ backup íà ash íîñèòåëü . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

32.Âîññòàíîâëåíèå

116

32.1. Ñ ash íîñèòåëÿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

32.2. Ñ CD-ROM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

32.3. Êîíôèãóðàöèîííûå ôàéëû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

32.4. Ïîëüçîâàòåëüñêèå äàííûå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

32.5. Áàçà äàííûõ MySQL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Áèíàðíûe ôàéëû . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Òåêñòîâûé äàìï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

33.Âîïðîñû è îòâåòû

118

Êàêèå ïàêåòû âûáèðàòü? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Êàêèå îïöèè äëÿ ðàñøèðåíèé PHP èñïîëüçîâàòü? . . . . . . . 118

34.Level UP

119

35.Êàê ðàçáèòü âòîðîé æåñòêèé äèñê?

120

35.1. Èäåíòèôèöèðóåì äèñê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

35.2. Êàê ðàçáèòü äèñê íà ðàçäåëû? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

35.3. Êàê ñìîíòèðîâàòü íîâûå ðàçäåëû? . . . . . . . . . . . . . . . . 120

35.4. ×òî íóæíî ñäåëàòü äî ìîíòèðîâàíèÿ ? . . . . . . . . . . . . . . 120

35.5. Ìîíòèðîâàíèå ïðè çàãðóçêå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

35.6. Êàê ïðîâåðèòü ïåðåä ïåðåçàãðóçêîé, ÷òî âñå ïðàâèëüíî â /etc/fstab121

6


Copyright © 2019 Файлообменник files.d-lan.dp.ua

Использование любых материалов сайта возможно только с разрешения автора.